Informatie aanvragen Vacatures
0528-263684

Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen zijn voorzieningen zoals elektra, gas, water die door nutsbedrijven geleverd worden. Deze voorzieningen zijn belangrijk voor het gehele welzijn van het volk. Wat gezien kan worden als een nutsvoorziening is tijdsgebonden. 

Nutsbedrijven

aansluitingen

Nutsbedrijven leveren de voorzieningen zoals elektra, gas, en water. Men kan in deze tijd bijna al wel stellen dat de toegang tot internet ook tot een nutsvoorziening gerekend zou kunnen worden omdat veel processen in onze samenleving zijn gedigitaliseerd. Wij beperken ons in dit artikel tot de aansluitingen van gas, water en elektra.

 

Elektriciteit

meterkast

Het elektriciteitsnetwerk bestaat uit een transportnet en een distributienet.

In centrales wordt elektriciteit opgewekt. Deze centrales staan verspreid over het hele land, naast de grote centrales zijn er ook steeds meer kleinere duurzame bronnen waar elektriciteit wordt opgewekt zoals windparken, warmtekrachtkoppeling, biovergisting.

Transportnet: het transportnet is een hoogspanningsnet met spanningsniveaus van 50, 110, 150, 220 en 380 kilo Volt (kV). Het transportnet heeft de functie grote hoeveelheden elektriciteit door het land en over de grens te transporteren naar de plek waar het verbruikt wordt.

Distributienet: voor het elektriciteitstransport op spanningsniveaus van minder dan 110 kV zijn regionale netbeheerders verantwoordelijk. Op dit distributienet zijn huishouden en bedrijven aangesloten. Voordat de stroom uit het stopcontact komt wordt de spanning via transformatorstations teruggebracht naar 230 Volt.

De beheerder van het distributienet legt op verzoek van een gebouweigenaar een aansluitleiding tot aan het aansluitpunt in de meterkast.

De wet maakt onderscheid tussen kleinverbruik en grootverbruikaansluitingen.

Kleinverbruikaansluitingen zijn aansluitingen tot en met 3 x 80 Ampère. Voor deze aansluiting sluit u alleen een overeenkomst met een energieleverancier.

Grootverbruikaansluitingen zijn aansluitingen van meer dan 3 x 80 Ampère. De wet beschermt kleinverbruikers beter dan grootverbruikers. Een energiebedrijf heeft een speciale vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodig om te leveren aan kleinverbruikers.

Een nieuwe elektriciteitsaansluiting regelt u niet rechtstreeks met uw leverancier maar in Drenthe en Overijssel via de site:

mijnaansluiting.nl het is belangrijk dat u dit ruim van te voren aanvraagt.

 

Gasaansluiting

gasaansluiting

De beheerder van het landelijk hoofdtransportnet voor gas is Gas Unie Transport Services B.V., zij zorgen voor de ontwikkeling van het gastransportnet en het beheer.

Net als bij elektriciteit maakt de wet onderscheid tussen kleinverbruikers en grootverbruikers.

Kleinverbruikaansluitingen zijn aansluitingen met een capaciteit tot en met 40 m3 per uur. Grootverbruikaansluitingen hebben een capaciteit van meer dan 40 m3 per uur.

Ook voor een aansluiting op gas gaat u naar: mijnaansluiting.nl

 

Drinkwateraansluiting

watermeter

Twee derde van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. De bodem werkt namelijk als filter, dit zorgt er voor dat het grondwater meestal al van behoorlijke kwaliteit is (50 tot 100 meter diep). Het grondwater wordt van behoorlijke diepte gehaald, de temperatuur is dan meestal rond de 10 graden en bevat meestal geen virussen of bacteriën. Die zijn meestal al achtergebleven in bovenliggende bodemlagen en ze hebben zo diep in de grond ook geen voeding om te groeien.

Om het grond water te zuiveren is een heel proces nodig. Het grondwater wordt eerst omhoog gepompt, daarna wordt er zuurstof aan toegevoegd. De gassen verdwijnen daardoor en ijzer en mangaan kunnen oxideren tot vlokjes, de vlokjes worden via zandfilters verwijderd.

Als er teveel kalk in het water zit (we noemen dit ook wel hard water) wordt het water onthard, vaak gebeurt dit in een speciale reactor waar via een proces de kalk zich afzet op zandkorrels. Ook kan dit ontharden gebeuren door membraanfiltratie. Het water wordt dan door een dun kunststofvlies (membraan) met zeer kleine gaatjes geperst, het kalk (en ook andere stoffen) worden door het membraan tegengehouden. Dit ontharden is voor de waterbedrijven een kostbare aangelegenheid. De waterbedrijven streven er over het algemeen naar om de hardheid van het water terug te brengen naar 8 dH. De minimale waterhardheid van het water dat de waterleidingbedrijven mogen leveren is 5,6 dH, dit heeft waarschijnlijk te maken met de betonnen drinkwater transportleidingen die nog steeds gebruikt worden. Beton kan nl. oplossen door zacht water.

Heeft u veel last van kalkaanslag? Dit wordt dan veroorzaakt door het harde water. Om dit te verhelpen kan er een waterontharder geplaatst worden.

Soms wordt er als het water toch gedesinfecteerd moet worden gebruik gemaakt van ultraviolette straling of ozon. UV-straling wordt in combinatie met onschadelijke waterstofperoxide ingezet om bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen af te breken. Doordat we in Nederland zeer goed in staat zijn het water te zuiveren hoeft er geen chloor meer gebruikt te worden, dit komt de smaak van ons drinkwater ten goede.

Oppervlaktewater wordt ook wel gebruikt om drinkwater van te maken. Omdat de natuurlijk filtratie bij oppervlaktewater ontbreekt is het over het algemeen minder schoon dan grondwater en er moet dan ook meestal een uitgebreidere zuivering plaatsvinden. Er worden vlokmiddelen en chemicaliën toegevoegd. In grote bakken worden de stoffen met het water vermengd. De verontreinigingen worden hierdoor gebonden zodat ze er uit gefilterd kunnen worden.

Meer over een waterontharder

 

Aansluiten volgens de eisen

mantelbuizen

Voordat u wordt aangesloten op gas, elektra of water moet er aan bepaalde eisen voldaan worden:

  • De meterkast moet voldoen aan de voorwaarden van de NEN 2768. De norm beschrijft de eisen voor de minimale afmetingen en indeling voor de meterkast. Ook de afmetingen, wijze van aanleg van de stijgruimten en de inrichting van de leidingdoorvoeren zijn hierin vastgelegd.
  • Het pand moet glasdicht en afsluitbaar zijn.
  • Er moet een goede ondergrond zijn om de meter aan te bevestigen (vloerplaat).
  • het hele tracé voor de leidingaanleg moet vrij zijn van obstakels.

Gebr. Middelveld kan u van dienst zijn bij het leggen van de mantelbuizen, de mantelbuizen worden meegenomen onder de vloer in de fundering en afgewerkt met een vloerplaat.

Via uw energieleverancier kunt u onderstaande zaken regelen, we maken hierbij onderscheid in:

  • Nieuwe aansluiting: standaard aansluiting, bouwaansluiting en een aansluiting die alleen teruglevert (bij electra).
  • Aansluiting wijzigen: verhoging of verlaging van de capaciteit.
  • Afsluiten op verzoek (dit is een tijdelijke oplossing) en heraansluiten.
  • Aansluiting verwijderen: de kabels (of de leidingen) worden weggehaald tot het hoofdnet, ook de meter wordt weggehaald.

De aanvragen van nieuwe aansluitingen, het wijzigen van aansluiting, afsluiten op verzoek/heraansluiten en aansluiting verwijderen dient u zelf te regelen, u kunt dit doen via de site: mijnaansluiting.nl

Mijnaansluiting.nl is de centrale ingang voor alle aanvragen met betrekking tot aansluitingen. Vanuit hier worden de aanvragen doorgestuurd naar de juiste partijen.

Houdt u er rekening mee dat het enkele tijd duurt voordat u daadwerkelijk kunt worden aangesloten. Het is raadzaam dit op tijd te regelen.

Regel uw aanvragen op mijnaansluiting.nl

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Afbeelding

Gebr. Middelveld is allround specialist in installatietechniek. Van het aanleggen van mantelbuizen tot aan het oplossen van storingen in uw elektrische installatie, het kan bij ons geregeld worden. Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.

Meer over installatietechniek